Fantastic Kitchen Circus
Text: Ishizu Chihiro, Illustration: Yamamura Koji
Fukuinkan Shoten Publishers
24 Pages
1st edition: 2022.10
Fantastic Kitchen Circus
Kodomo no tomo Nensyo-ban library 2020
Text: Ishizu Chihiro, Illustration: Yamamura Koji
Fukuinkan Shoten Publishers
24 Pages
1st edition: 2020.04.01, 2nd edition: 2020.12.01
Fantastic Kitchen Circus
Kodomo no tomo Nensyo-ban December 2014
Text: Ishizu Chihiro, Illustration: Yamamura Koji
Fukuinkan Shoten Publishers
24 Pages, 21X20cm
1st edition: 2014.11.01
>Fantastic Kitchin Circus @ Fukuinkan Shoten Publishers
Yamamura Animation, Inc.
Tokyo, Japan
info@yamamura-animation.jp
Yamamura Koji
koji@yamamura-animation.jp
sanae
sanae@yamamura-animation.jp